Projekt je povezoval različne socialne in zdravstvene stroke  z namenom usmerjene pomoči upravičencem do dolgotrajne oskrbe v domačem okolju. Cilji projekta so bili vzpostavitev enotne vstopne točke in testiranje postopkov ocenjevanja za ugotavljanje upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, vzpostavitev učinkovite koordinacije med izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva ter na novo vzpostavljeno vstopno točko s ciljem zagotavljanja integrirane oskrbe, ki v središče postavlja uporabnika, uvajanje novih storitev in mehanizmov podpore izvajalcem formalne in neformalne oskrbe za izvedbo kakovostne in varne obravnave na domu uporabnika ter elektronsko evidentiranje celotnega postopka obravnave. Projekt je vključeval populacijo 18+  z zmanjšano stopnjo telesnih in kognitivnih sposobnosti, ki so bili v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči druge osebe pri izvajanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

V projektu so bile zaposlene ocenjevalke na Enotni vstopni točki, kjer se je začel postopek oddaje vloge, obisk na domu upravičenca in izdaja mnenja o umestitvi v kategorijo dolgotrajne oskrbe ter priporočene storitve. V nadaljevanju je koordinatorka dolgotrajne oskrbe ponovno opravila obisk na domu ter z izvajalci dolgotrajne oskrbe pripravila izvedbeni načrt pomoči upravičencu na domu. Izvajalci dolgotrajne oskrbe so poleg izvajalcev pomoči na domu, bili tako tudi tehniki zdravstvene nege, ki so delovali pod okriljem Enote za oskrbo in dipl. fizioterapevt, uni. dipl. socialna delavka, dipl. delovna terapevtka in magister kineziologije, kateri so sestavljali Enoto za ohranjanje samostojnosti.

Z novimi storitvami smo nadgradili delovanje pomoči na domu, ki je v občini Krško prisotna že 30 let. Tehniki zdravstvene nege so tako izvajali storitve v domačem okolju katere se do sedaj niso izvajale ali pa so bile izvedene v minimalnem obsegu in ne vsak dan do 3 krat na dan, pomagali so pri oskrbi oseb s težjimi, specifičnimi zdravstvenimi stanji ter ob tem tudi sodelovali z osebnimi zdravniki in patronažno službo. Socialna delavka je s psihosocialnim pristopom blažila posledice dolgotrajne oskrbe družinskih članov v domačem okolju (pomoč neformalnim oskrbovalcem), podprla upravičence s šibko socialno mrežo, jim pomagala pri ponovni vključitvi v samostojno življenje ter nudila podporo in pomoč pri obravnavi oseb z demenco v domačem okolju. Fizioterapevt je pomagal pri stanju po poškodbah, kapeh, dolgotrajnem ležanju ali respiratornih obolenjih, ko je bila medicinska rehabilitacija zaključena, medtem ko je delovna terapevtka vstopala z namenom učenja samostojnejšega življenja v domačem okolju z nekimi novimi psihičnimi ali fizičnimi omejitvami, poleg tega pa je pomagala pri prilagajanju bivalnega okolja. Kineziolog kot nov kader na področju oskrbe starejših, je z vadbenimi aktivnostmi pomagal upravičencem do večje gibljivosti v domačem okolju ter s tem bistveno dvignil njihovo kvaliteto življenja.

 

Učinki na terenu:

  • Izboljšana zdravstvena stanja
  • Večja osveščenost lokalne skupnosti
  • Sodelovanje, povezovanje z različnimi deležniki v skupnosti oskrbi – koncept integrirane oskrbe
  • Prilagojena bivalna okolja (bolniške postelje, pripomočki,…)
  • Vse informacije na enem mestu
  • Opolnomočenje upravičencev in njihovih svojcev
  • Dvig kvalitete življenja vseh vključenih v proces pomoči

 

POSLANSTVO

  • Izvajalci Integrirane oskrbe v občini Krško „Most“ v sodelovanju s posamezniki, družinami in organizacijami, ponujajo celovite socialno zdravstvene storitve, ki izboljšujejo kakovost bivanja in počutje ljudi v lokalni skupnosti,

VIZIJA

  • Vizija integrirane oskrbe je omogočiti kakovostno, daljše in bolj zadovoljno življenje s pomočjo ustreznih usmeritev, socialno zdravstvenih storitev in podpore v domačem okolju ob pravem času.
Naziv podjetja/organizacije Center za socialno delo Posavje
Spletna stran https://www.csd-slovenije.si/csd-posavje/dolgotrajna-oskrba/
E-poštni naslov : gp-csd.posav@gov.si; carmen.rajer@gov.si
Facebook https://www.facebook.com/projektmostkrsko/?view_public_for=2591097244250065&ref=page_internal
Ulica in hišna številka Trg Matije Gubca 1
Poštna številka in pošta 8270 Krško
Država Slovenija
Telefonska številka 07 4992000; 041 943 482